Project

SITUERING

Ondanks de vorderingen in biochar gerelateerd onderzoek zijn studies naar biochar toepassingen vaak niet doorslaggevend en tegenstrijdig. Dit project heeft als doel deze inconsistenties aan te pakken en een gefundeerde basis te leggen voor biochar-onderzoek. We willen kennis verwerven over het gebruik van verschillende input-
materialen en productieparameters die beide een invloed hebben op de kenmerken van de geproduceerde biochars. Deze kunnen op hun beurt vervolgens ingezet worden in duurzame toepassingen met marktpotentieel.

PROJECTDOELSTELLINGEN

We beogen biocharproductie van organische residuen resulterend in een economisch waardevol en duurzaam eindproduct voor toepassingen in mest- en biomassa-verwerking, substraatteelten en open velden. Selectie van biochartypes gebeurt volgens deze criteria:

  • Biocharproductie: optimaliseren van pyrolyseparameters, voor- en nabehandelingen op een duurzame en energie-efficiënte manier.
  • Mest- en biomassaverwerking: lagere emissie van broeikasgassen en ammoniak en hogere procesefficiëntie.
  • Substraatteelt: minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten-verliezen, meer waterhoudend vermogen en vervanging van veen.
  • Openveld-teelt: minder uitloging, meer water-houdend vermogen en duurzaamheid in toekomstige klimaatcondities.

OUTPUT

Multidisciplinaire data (chemisch, biologisch, economisch, juridisch) worden samengebracht in een beslissingsondersteunend instrument voor beleidsmakers en bedrijven om op een eenvoudige manier intelligente combinaties tussen input-materiaal, productieparameters en biochartoepassingen mogelijk te maken.

IMPACT

Het door BASTA gegenereerde instrument zal de positieve milieueffecten en het valorisatiepotentieel van biochar optimaliseren: gegevens met betrekking tot de levenscyclus en de volledige waardeketen worden samengevoegd om biocharproductie en -toepassingen te identificeren die zowel vanuit het perspectief van een bedrijf winstgevend zijn als vanuit maatschappelijk perspectief wenselijk zijn.

Interactieve workshops worden georganiseerd voor alle begunstigden (onderzoek, industrie, beleid), waar men dit instrument leert te gebruiken om kansen te identificeren en stakeholders samen te brengen om nieuwe economische waardeketens en potentiële vervolgtrajecten te vormen.

PARTNERS

De partners in dit project zijn Universiteit Hasselt en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Daarnaast wordt dit project begeleid door een ruime groep aan stakeholders (onderzoek, industrie, beleid).

FUNDING

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO).